Ειδικότητες

Default 1
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5
Default 6
Default 7
   

       Φυσική                   Χημεία                    Βιολογία               Γεωγραφία             Τεχνολογία            Εφημερίδα            Βιβλιοθήκη

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ο Τομέας Φυσικών Επιστημών
Εύχεται σε όλους
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

 ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, 
καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. 

τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; 

Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ. 
ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, 
καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. 

τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;

 Κύριος τῶν δυνάμεων αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.